تقویم نمایشگاهی آلمان از تاریخ 22 فوریه 2018 ( ۳ اسفند ۱۳۹۶ )